سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات تربیت اسلامی 
مسئول واحد پرسش های تربیتی 
 
 
اجرایی 
همکاری 
اتحادیه انجمن های دانش آموزان 
مسئول اتحادیه شهرستان 
 
ادامه دارد 
اجرایی 
همکاری 
آموزشکده فنی شهید رجایی 
مسئول فوق برنامه 
 
 
اجرایی 
تدریس 
آموزشکده فنی، دانشگاه دولتی و کاربردی، پیام نور، و 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اندیشه اسلامی 1 
تدریس 
آموزشکده فنی ،دانشگاه کاربردی، دانشگاه کاشان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اخلاق و تربیت اسلامی، اخلاق و  
تدریس 
دانشگاه کاربردی و دولتی و غیر انتفاعی فیض 
مدرس 
 
ادامه دارد 
انسان در اسلام 
تدریس 
دانشگاه کاشان  
مدرس 
 
 
اندیشه اسلامی 2 
تدریس 
کاربردی 
مدرس 
 
 
اخلاق حرفه ای 
تدریس 
جلسه فرهنگیان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تفسیر قرآن 
تدریس 
دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تعليم و تربيت اسلامی 
تدریس 
دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
انسانشناسی اسلام 
تدریس 
دانشگاه کاشان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تفسیر 1 و2 
تدریس 
دانشگاه کاشان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ اسلام 1 و2  
تدریس 
دانشگاه کاربردی و دولتی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
انسان در اسلام