مدیریت بر خود
72 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم

چگونه بر خود مدیریت کنیم؟

عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد         هر که را در طلبش همت او قاصر نیست

توسط سه ابزار درونی حکمت، رحمت، و قدرت باید این کار را انجام داد. و یا به عبارت دیگر عقل، دل و اراده؛ سه ابزار کارساز در این مسیر است. عقل تشخیص می دهد، دل تحریک می کند و اراده تمکین و تثبیت میکند. آنچه مهم است کنترل و تعدیل عوامل تحریکی است . این مهم به عهده خود آدمی نهاده شده است.

این سه عنصر در آفرینش خداوند نیز دخالت دارد. این سه به گونه ای در آفرینش  انسانیت انسان نیز نقش دارد.